Katalogerna

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken)  


Förfarandet i hyrestvister

68 § I varje län skall finnas en hyresnämnd. Regeringen får dock
bestämma, att annat område än ett län skall utgöra verksamhetsområde för
hyresnämnden. Lag (1984:694).

69 § Hyresnämnden har till uppgift att medla i hyrestvister samt att
pröva frågor som enligt detta kapitel ankommer på nämnden. Nämnden kan
även vara skiljenämnd i hyresvister. Närmare bestämmelser om hyresnämnd
meddelas i särskild lag. Lag (1984:694).

70 § Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 11 § första
stycket 5, 16 § andra stycket, 18 a-f §§, 18 h §, 23 § andra
stycket, 24 a, 34, 36, 37, 49, 52, 54, 55 d, 62 eller 64 § får
överklagas inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 1 § sjätte stycket,
35, 40, 45, 56 eller 59 § får inte överklagas. Lag (1998:146).

71 § Ett överklagande som avses i 70 § tas upp av Svea hovrätt.
Överklagandet skall ges in till hyresnämnden. Lag (1994:841).

72 § Hyrestvister som rör störningar i boendet skall handläggas
särskilt skyndsamt. Lag (1993:400).

73 § I hyrestvister som avses i 49, 54 eller 55 d § och i mål
om åtgärdsföreläggande enligt 11 § första stycket 5 eller 16 §
andra stycket, om upprustningsföreläggande enligt 18 a-c §§, om
tillstånd till förbättrings- och ändringsåtgärder enligt 18 d-f §§,
om förbud mot sådana åtgärder enligt 18 h § eller om
utdömande av vite enligt 62 § skall vardera parten svara för
sin rättegångskostnad i hovrätten, om inte annat följer av 18
kap. 6 § rättegångsbalken. Lag (1998:146).

Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>
 

Tillbaka