Katalogerna

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken)
 


Hyran

19 § Hyran för bostadslägenheter skall vara till beloppet bestämd i
hyresavtalet eller, om avtalet innehåller förhandlingsklausul enligt
hyresförhandlingslagen (1978:304), i förhandlingsöverenskommelse. Detta
gäller dock inte ersättning för kostnader som hänför sig till
lägenhetens uppvärmning, förseende med varmvatten eller elektrisk ström
eller avgifter för vatten och avlopp

1. om hyresavtalet innehåller förhandlingsklausul och beräkningsgrunden
för ersättningens storlek har fastställts genom en
förhandlingsöverenskommelse eller genom ett beslut enligt 22 eller 25 §
hyresförhandlingslagen,

2. om lägenheten är belägen i ett en- eller tvåfamiljshus, eller

3. om kostnaden för nyttigheten påförs hyresgästen efter individuell
mätning.

I fråga om bostadslägenheter, som hyrs ut i andra hand eller som av
upplåtaren innehas med bostadsrätt, får utan hinder av första stycket
avtalas att hyran skall anknytas till den hyra eller årsavgift som
upplåtaren betalar.

Hyran för lokaler skall också vara till beloppet bestämd i avtalet till
den del den inte omfattar ersättning som avses i första stycket andra
meningen. Utan hinder av detta gäller dock förbehåll i avtalet om att
hyran skall utgå med ett belopp som står i visst förhållande till
hyresgästens rörelseintäkter eller som bestäms enligt en skriftlig
överenskommelse mellan å ena sidan hyresvärden eller hyresvärden och en
organisation av fastighetsägare, i vilken hyresvärden är medlem, och å
andra sidan en organisation av hyresgäster. Är avtalet träffat för
bestämd tid och är hyrestiden minst tre år, gäller dessutom förbehåll om
att hyran skall utgå med belopp som bestäms enligt en annan
beräkningsgrund än som nu har angetts.

Har avtal träffats i strid med första eller tredje stycket, skall hyran
utgå med ett belopp som är skäligt med hänsyn främst till parternas
avsikter och övriga förhållanden när avtalet träffades.

Om ogiltighet av avtal om hyra för bostadslägenhet i vissa fall när
förhandlingsordning gäller finns bestämmelser i hyresförhandlingslagen.
Lag (1988:927).

20 § Har avtal ej träffats om tiden för betalning av hyra som skall utgå
i pengar, skall hyran betalas senast sista vardagen före varje
kalendermånads början eller, om hyran beräknas för kortare tid än en
månad, senast sista vardagen före början av den tid för vilken hyran
beräknas. För bostadslägenhet får dock den hyra som belöper på en annan
kalendermånad än den första betalas senast sista vardagen före månadens
början, även om avtal träffats om tidigare förfallodag.

Hyran skall betalas i hyresvärdens hemvist eller under annan adress som
anvisas av honom. Betalning får alltid ske genom postanvisning, postgiro
eller bankgiro. Skall hyran betalas på en ort utom riket, är hyresvärden
skyldig att svara för de särskilda kostnader detta medför.

Om hyresgästen betalar hyran på post- eller bankkontor, anses beloppet
ha kommit hyresvärden till handa omedelbart vid betalningen. Lämnar
hyresgästen ett betalningsuppdrag på hyran till bank-, post- eller
girokontor anses beloppet ha kommit hyresvärden till handa när
betalningsuppdraget togs emot av det förmedlande kontoret. Lag
(1984:694).

21 § Anser hyresgästen att han enligt 11 14, 16 18 eller 26 § har
rätt till nedsättning av hyran eller till ersättning för skada eller
för avhjälpande av brist eller att han har någon annan motfordran hos
hyresvärden, och vill hyresgästen dra av motsvarande belopp på hyra
som utgår i pengar, får han deponera beloppet hos länsstyrelsen. Vad
som sagts nu gäller också när det råder tvist om storleken av hyra
som skall utgå i pengar men som ej är till beloppet bestämd i
avtalet.

När hyresgästen enligt första stycket deponerar belopp hos
länsstyrelsen, skall han lämna skriftlig uppgift i två exemplar om
hyresförhållandet, förfallodagen och grunden för avdraget eller
tvistens beskaffenhet samt ställa pant eller borgen, som
länsstyrelsen finner skälig, för den kostnad hyresvärden kan få för
att få ut beloppet och för ränta på beloppet.

Har hyresgästen deponerat hyra hos länsstyrelsen, får hyresvärden
icke göra gällande, att hyresrätten blivit förverkad på grund av att
det deponerade beloppet ej betalats till honom.

Ett beslut av länsstyrelsen med anledning av deposition får
överklagas till tingsrätten på den ort där länsstyrelsen finns. Vid
överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.
Lag (1996:246).

22 § Länsstyrelsen skall ofördröjligen underrätta hyresvärden i
rekommenderat brev om deposition enligt 21 §.

Visar hyresvärden ej inom tre månader från det beloppet förfallit
till betalning och underrättelse om depositionen sänts till honom
att han träffat överenskommelse med hyresgästen om att få lyfta
beloppet eller att han väckt talan därom mot hyresgästen, har
denne rätt att återfå beloppet. Har hyresvärden väckt talan inom
angiven tid, får beloppet ej lyftas, förrän hyresvärdens talan blivit
slutligt avgjord.

Deponerat belopp skall genast placeras på ett räntebärande konto.
Räntan skall betalas till den som får lyfta beloppet. Lag (1994:509).


Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>
 

Tillbaka