Katalogerna

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken)
 


Hyresavtalet

2 § Hyresavtal skall upprättas skriftligen, om hyresvärden eller
hyresgästen begär det.

Har hyresavtal upprättats skriftligen och träder någon i laga ordning i
hyresgästens ställe, skall detta på begäran antecknas på avtalet.

Följer av ett hyresförhållande en rätt att använda utrymmen som är
avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna, får en sådan rätt inte
upphävas eller ändras i annan ordning än som gäller för ändring av
hyresvillkor, även om rätten inte är särskilt reglerad i avtalet mellan
parterna. Lag (1984:694).

Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>
 

Tillbaka