Katalogerna

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken)
 

Hyresgästens användning av lägenheten

23 § Bostadshyresgästen får inte använda lägenheten för något annat
ändamål än det avsedda. Hyresvärden får dock inte åberopa avvikelser som
är utan betydelse för honom.

Lokalhyresgästen får inte använda lokalen för något annat ändamål än det
avsedda, om inte hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Sådant
tillstånd skall lämnas, om hyresgästen innehaft lokalen längre tid än
två år och har beaktansvärda skäl för en ändrad användning samt
hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig den. Tillståndet
kan förenas med villkor. Lag (1988:927).

24 § Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad
därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom
hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör
till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i
lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. För brandskada
som han själv icke vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i
den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.

Uppkommer skada eller visar sig brist som ofördröjligen måste avhjälpas
för att allvarlig olägenhet icke skall uppstå, är hyresgästen skyldig
att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan eller bristen. Är
hyresgästen och medlemmarna i hans hushåll borta när skadan uppkommer
eller bristen visar sig och har hyresgästen berett hyresvärden tillfälle
att vid behov komma in i lägenheten under bortovaron, är det dock, om
lägenheten utgör del av hus, tillräckligt att hyresgästen omedelbart
efter återkomsten lämnar hyresvärden meddelande om skadan eller bristen.
Meddelande om annan skada eller brist än sådan som angivits förut i
detta stycke skall lämnas hyresvärden utan oskäligt dröjsmål. Försummar
hyresgästen att underrätta hyresvärden enligt vad som föreskrivits i
detta stycke, är han ansvarig för skada som föranledes av hans
försummelse.

Bestämmelserna i första och andra styckena om skada eller brist gäller
också om det finns ohyra i lägenheten.

Har hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåtit
hyresrätten eller åt någon annan upplåtit rätt att begagna lägenheten,
är hyresgästen ansvarig för skada som den nye innehavaren skulle ha
ersatt enligt första, andra eller tredje stycket, om lägenheten hade
varit hyrd av honom.

Har i fråga om lägenhet, som upplåtits för att helt eller delvis
användas för annat ändamål än bostad, träffats avtal, varigenom
hyresgästens ansvar utsträckts utöver vad som föreskrives i
första--fjärde styckena, gäller avtalet. Lag (1984:694).

24 a § Bostadshyresgäster har rätt att på egen bekostnad i lägenheten
utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Minskar
därigenom lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden rätt till ersättning
för skadan.

Avser hyresavtalet ett enfamiljshus som inte är avsett att hyras ut
varaktigt eller en lägenhet, vilken upplåtits av någon som innehade den
med bostadsrätt och vilken alltjämt innehas med sådan rätt, gäller
första stycket endast om inte annat har avtalats.

Frågan om skyldighet för hyresgästen att betala ersättning enligt första
stycket prövas av hyresnämnden. Lag (1984:694).

25 § När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de
som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad
kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet).
Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt
iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott
skick inom fastigheten. Hyresgästen skall hålla noggrann tillsyn
över att detta också iakttas av dem för vilka han svarar enligt
24 § första stycket.

Om det förekommer störningar i boendet, skall hyresvärden ge
hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart
upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta social-
nämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.

Andra stycket gäller inte om hyresvärden säger upp hyresavtalet
med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn
till deras art eller omfattning (särskilt allvarliga störningar i
boendet).

Om hyresgästen vet eller har anledning att misstänka att ett föremål
är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.
Lag (1993:400).

26 § Hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten
för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som
inte kan uppskjutas utan skada. När lägenheten är ledig till uthyrning,
är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid.

Efter tillsägelse minst en månad i förväg får hyresvärden i lägenheten
låta utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar
väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten. Sådana arbeten får dock
inte utan hyresgästens medgivande utföras under den sista månad som
hyresförhållandet består. Vill hyresvärden utföra annat arbete i
lägenheten, får hyresgästen inom en vecka från det att han fick
meddelande om detta säga upp avtalet till upphörande. Sådant arbete får
inte utan hyresgästens medgivande påbörjas förrän avtalet sålunda kunnat
bringas att upphöra. Bestämmelserna i detta stycke gäller inte arbete
som hyresvärden har utfäst sig att utföra åt hyresgästen eller som han
genom ett åtgärdsföreläggande har ålagts att utföra.

I fall som anges i första eller andra stycket skall hyresvärden tillse
att hyresgästen ej förorsakas större olägenhet än nödvändigt. Skada som
förorsakas hyresgästen genom arbete som avses i andra stycket skall
ersättas av hyresvärden, även om skadan icke beror på hans försummelse.

Hyresgästen är skyldig att tåla inskränkningar i nyttjanderätten, som
föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i fastigheten,
även om den av honom hyrda lägenheten inte besväras av ohyra. Därvid
gäller 17 § andra stycket.

Underlåter hyresgästen att bereda hyresvärden tillträde till lägenheten
när denne har rätt till det, får kronofogdemyndigheten meddela särskild
handräckning. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (1991:850).

27 § Om hyresgästen överger lägenheten, får hyresvärden genast återta
den.

Om det i en lägenhet som hyresgästen har lämnat eller från vilken han
avhysts eller i ett utrymme som hör till lägenheten finns egendom, som
kan antas tillhöra honom eller någon i hans hushåll, och om han inte
inom tre månader från anmaning eller inom sex månader från det han
lämnade eller avhystes från lägenheten har avhämtat egendomen,
tillfaller den hyresvärden utan lösen. Lag (1984:694).

Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>
 

Tillbaka