Katalogerna

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken)
 


Hyresrättens förverkande

42 § Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att
säga upp avtalet att upphöra i förtid,

1. om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att
betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen och annat inte
följer av 55 c § femte--sjunde styckena,

2. om hyresgästen, när det gäller en lokal, dröjer med att betala
hyran mer än två vardagar efter förfallodagen,

3. om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter
hyresrätten eller annars sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter
lägenheten i andra hand och inte efter tillsägelse utan dröjsmål
antingen vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får ansökan
beviljad,

4. om lägenheten används i strid med 23 eller 41 § och hyresgästen
inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål,

5. om hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten
överlåtits eller lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är vållande
till att ohyra förekommer i lägenheten eller genom underlåtenhet
att underrätta hyresvärden om detta bidrar till att ohyran sprids i
fastigheten,

6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller
annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits,
åsidosätter något av vad som skall iakttas enligt 25 § vid
användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs
enligt nämnda paragraf och rättelse inte utan dröjsmål sker efter
tillsägelse,

7. om i strid med 26 § tillträde till lägenheten vägras och
hyresgästen inte kan visa giltig ursäkt,

8. om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig skyldighet, som går utöver
hans skyldigheter enligt detta kapitel, och det måste anses vara av
synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs, eller

9. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan
näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller
där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller
används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

I fall då hyran skall betalas i förskott för längre tid än en månad
gäller vad som anges i första stycket 2 endast om hyresgästen dröjer
med att betala den på kalendermånaden belöpande hyran mer än
två vardagar efter månadens början eller, i fråga om hyran för
första kalendermånaden under hyresförhållandet, efter
förfallodagen.

Uppsägning av ett hyresavtal som gäller bostadslägenhet enligt
första stycket 6 på grund av störningar i boendet får inte ske förrän
socialnämnden underrättas enligt 25 § andra stycket.

Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad
som sägs i första stycket 6 även om någon tillsägelse om rättelse
inte har skett. Vid sådana störningar får uppsägning av ett
hyresavtal som gäller bostadslägenhet ske utan föregående
underrättelse till socialnämnden. En kopia av uppsägningen skall
dock skickas till socialnämnden. Vad som nu har föreskrivits om
särskilt allvarliga störningar gäller inte om det är någon till vilken
lägenheten har upplåtits i andra hand med hyresvärdens samtycke
eller hyresnämndens tillstånd som åsidosätter något av vad som
skall iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte
håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf.

Hyresrätten är inte förverkad, om det som ligger hyresgästen till
last är av ringa betydelse.

Sägs avtalet upp på grund av förverkande, har hyresvärden rätt till
skadestånd. Lag (1994:817).

43 § Är hyresrätten förverkad på grund av förhållande som avses i
42 § första stycket 1--4, 6 eller 7 men sker rättelse innan
hyresvärden har sagt upp avtalet, kan hyresgästen inte skiljas från
lägenheten på den grunden. Detta gäller dock inte om hyresrätten
är förverkad på grund av särskilt allvarliga störningar i boendet.
Hyresgästen får inte heller skiljas från lägenheten om hyresvärden
inte har sagt upp avtalet inom två månader från det han fick
kännedom om förhållande som avses i 42 § första stycket 5 eller 8
eller hyresvärden inte inom två månader från det han erhöll
vetskap om förhållande som avses i nämnda stycke under 3 sagt till
hyresgästen att vidta rättelse.

En hyresgäst kan skiljas från lägenheten på grund av förhållande
som avses i 42 § första stycket 9 endast om hyresvärden har sagt
upp avtalet inom två månader från det att han fick kännedom om
förhållandet. Om den brottsliga verksamheten har angetts till åtal
eller förundersökning har inletts inom samma tid, har hyresvärden
dock kvar sin rätt att säga upp avtalet intill dess att två månader
har gått från det att domen i brottmålet vann laga kraft eller det
rättsliga förfarandet avslutades på annat sätt. Lag (1993:400).

44 § Är hyresrätten enligt 42 § första stycket 1 eller 2 förverkad
på grund av dröjsmål med betalning av hyran och har hyresvärden
med anledning därav sagt upp avtalet, får hyresgästen inte på grund
av dröjsmålet skiljas från lägenheten, om hyran betalas på det sätt
som anges i 20 § andra eller tredje stycket eller deponeras hos
länsstyrelsen enligt 21 §

1. inom tre veckor från det att en hyresgäst, när det är fråga om en
bostadslägenhet, har delgetts underrättelse om att han genom att
betala hyran på angivet sätt får tillbaka hyresrätten samt
meddelande om uppsägningen och anledningen till denna lämnats
till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen, eller

2. inom två veckor från det att en hyresgäst, när det är fråga om en
lokal, har delgetts underrättelse om att han genom att betala hyran
på angivet sätt får tillbaka hyresrätten.

I avvaktan på att hyresgästen visar sig ha gjort vad som fordras
enligt första stycket för att få tillbaka hyresrätten får beslut om
avhysning inte meddelas förrän det efter utgången av den tid som
anges i det stycket har gått ytterligare två vardagar.

En hyresgäst får inte, när det är fråga om en bostadslägenhet, skiljas
från lägenheten, om dröjsmålet endast har avsett sådan höjning av
hyran som blivit gällande enligt 54 a § och hyran kan prövas med
tillämpning av 55 c § tredje stycket. Vad som sagts nu skall gälla till
dess att en månad förflutit från det att hyresnämndens eller Svea
hovrätts beslut har vunnit laga kraft.

En hyresgäst får inte heller, när det är fråga om en bostadslägenhet,
skiljas från lägenheten om

1. socialnämnden inom den tid som anges i första stycket 1
skriftligen har meddelat hyresvärden att nämnden åtar sig
betalningsansvaret för hyran, eller

2. hyresgästen har varit förhindrad att betala hyran inom den tid
som anges i första stycket 1 på grund av sjukdom eller liknande
oförutsedd omständighet och hyran har betalats så snart det var
möjligt, dock senast när tvisten om avhysning avgörs i första
instans.

Första--fjärde styckena gäller inte, om hyresgästen ändå är skyldig
att flytta inom kortare tid än en månad efter det att hyresrätten
förverkats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
fastställer formulär till underrättelse och meddelande som avses i
första stycket. Lag (1994:841).

Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>
 

Tillbaka