Katalogerna

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken)
 


Inledande bestämmelser

1 § Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av
hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om
lägenheten upplåtits genom tjänsteavtal eller avtal i
anslutning till sådant avtal.

Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas
tillsammans med lägenheten, skall detta kapitel tillämpas på
avtalet, om jorden skall användas för trädgårdsodling i mindre
omfattning eller för annat ändamål än jordbruk. Förenas ett
tjänsteavtal, som ej är av ringa betydelse, med upplåtelse av
såväl lägenhet för bostadsändamål som jord, skall kapitlet
tillämpas, om upplåtelsen av lägenheten är mera betydelsefull
än upplåtelsen av jorden.

Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt
eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med
lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet.

Vad som föreskrivs i detta kapitel om sambor gäller sådana
samboförhållanden där en ogift kvinna och en ogift man bor
tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.

Förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är
utan verkan mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i
hans ställe, om ej annat anges.

Omfattar hyresavtalet minst tre bostadslägenheter, som
hyresgästen skall hyra ut i andra hand eller upplåta med
kooperativ hyresrätt, får parterna avtala om förbehåll som
strider mot vad som sägs i detta kapitel om sådana lägenheter,
under förutsättning att förbehållet inte strider mot
bestämmelserna om lokaler och inte heller avser rätten till
förlängning av avtalet eller grunderna för fastställande av
hyresvillkoren i samband med sådan förlängning. Ett sådant
förbehåll gäller endast om det godkänts av hyresnämnden.
Godkännande behövs dock inte om staten, kommun, landsting eller
kommunalförbund är hyresvärd. Lag (2002:94).

Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>
 

Tillbaka