Katalogerna

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken)


Pant eller borgen

28 § Är pant eller borgen ställd till säkerhet för att ett avtal om hyra
av en lokal fullgörs och försämras säkerheten, är hyresgästen skyldig
att på anfordran ställa ny säkerhet med vilken hyresvärden skäligen kan
nöja sig. Gör han det ej inom en månad, får hyresvärden säga upp
avtalet. Lag (1984:694).

28 a § Är pant eller borgen ställd till säkerhet för att ett
avtal om hyra av en bostadslägenhet fullgörs, får pantsättaren
eller borgensmannen säga upp sitt åtagande att upphöra att
gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio
månader från uppsägningen, dock tidigast till en tidpunkt som
infaller två år från det att åtagandet började att gälla.

Ett villkor som inskränker pantsättarens eller borgensmannens
rätt enligt denna paragraf är ogiltigt. Lag (1998:146).

Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>
 

Tillbaka