Katalogerna

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken)
 


Särskilda bestämmelser

61 § Hyresvärd eller hyresgäst, som vill framställa fordringsanspråk på
grund av hyresförhållande, skall väcka talan därom inom två år från det
hyresgästen lämnade lägenheten. Iakttas ej denna tid, är rätten till
talan förlorad, om ej annat avtalats. Har den ena parten väckt talan i
rätt tid, har den andra parten rätt till kvittning, fastän hans rätt
till talan är förlorad. Lag (1984:694).

62 § Vite som förelagts med stöd av detta kapitel utdömes av
hyresnämnden. Nämnden skall självmant ta upp frågan om utdömande. Har
ändamålet med vitet förfallit, får vitet inte dömas ut.

Vite som förelagts med stöd av detta kapitel får inte förvandlas till
fängelse. Lag (1984:694).

63 § Ett meddelande som avses i 10 §, 11 §, 14 §, 18 e §, 24 §,
25 § andra stycket, 33 §, 42 § första stycket 3, 4 eller 6,
44 §, 54 § eller 54 a § skall anses lämnat när det har avsänts
i rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress. I fall
som avses i 24 § är det dock tillräckligt att meddelandet är
avsänt på annat ändamålsenligt sätt.

Har hyresgästen eller hyresvärden lämnat uppgift om en adress
dit meddelanden till honom skall sändas, anses den som hans
vanliga adress. Hyresgästen får dock alltid sända meddelanden
till den som är behörig att ta emot hyra på hyresvärdens
vägnar. Har hyresgästen inte lämnat någon särskild
adressuppgift, får hyresvärden sända meddelanden till den
uthyrda lägenhetens adress. Lag (1997:62).

64 § Om en hyresvärd inte på begäran lämnar ut de uppgifter om hyran för
hans lägenheter som kan behövas för en prövning enligt 55 § första
stycket, får hyresnämnden efter ansökan förelägga hyresvärden att lämna
uppgifterna till nämnden. I föreläggandet, som får förenas med vite,
skall bestämmas en viss tid, inom vilken uppgifterna skall ha kommit in
till nämnden.

Har hyresvärden lämnat uppgifter till hyresnämnden enligt första
stycket, får inom ett år efter avlämnandet något nytt föreläggande inte
meddelas beträffande de lägenheter som avsågs med de lämnade
uppgifterna. Lag (1984:694).

65 § Uppställer någon uppsåtligen villkor om särskild ersättning för
upplåtelse av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätten till
sådan lägenhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst sex
månader. I ringa fall skall dock ej dömas till straff.

Är brottet grovt, döms till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om
brottet är grovt skall särskilt beaktas om det utgjort ett led i en
verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i större omfattning eller om
gärningsmannen eljest i avsevärd mån har missbrukat sin ställning som
ägare eller förvaltare av fastighet.

Villkor som avses i första stycket är ogiltiga. Den som har ställt upp
villkoret är skyldig att lämna tillbaka vad han tagit emot. Lag
(1984:694).

65 a § Ingen får ta emot, träffa avtal om eller begära
ersättning av hyressökande för förmedling av bostadslägenhet
för annat ändamål än fritidsändamål. Sådan ersättning får dock
utgå vid yrkesmässig bostadsförmedling enligt grunder som
föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

I fråga om köavgift vid kommunal bostadsförmedling gäller
särskilda bestämmelser i lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter
eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, döms till
fängelse i högst två år.

Den som har uppburit otillåten ersättning är skyldig att betala
tillbaka den. Lag (2000:1384).

66 § Avtal mellan hyresvärd och hyresgäst, att framtida tvist
med anledning av hyresförhållandet skall hänskjutas till
avgörande av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att
klandra skiljedomen, får inte göras gällande i fråga om
hyresgästens rätt eller skyldighet att tillträda eller behålla
lägenheten, fastställande av hyresvillkor i fall som avses i
51, 52 eller 55 §, återbetalning av hyra och fastställande av
hyra enligt 55 d § eller bestämmande av ersättning enligt 58 b §.
I övrigt gäller skiljeavtalet inte såvitt därigenom
skiljemän utsetts eller bestämmelse meddelats om skiljemännens
antal, sättet för deras utseende eller förfarandet vid
skiljenämnden. I berörda hänseenden skall lagen (1999:116) om
skiljeförfarande tillämpas. Vad som sagts nu utgör dock inte
hinder för att i skiljeavtalet utse hyresnämnden till
skiljenämnd eller bestämma viss tid för meddelande av
skiljedomen. Lag (1999:199).

67 § Överenskommelse om villkor i fråga om hyresförhållande
som beror av anställning gäller mot hyresgästen eller den som har
rätt att träda i hyresgästens ställe även om överenskommelsen
strider mot bestämmelse i 4, 33--35, 40, 46, 47, 49--54, 55 c , 55 d
eller 66 §, såvida överenskommelsen har formen av kollektivavtal
och på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation
som enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är
att anse såsom central arbetstagarorganisation.

Sådana hyresvillkor i kollektivavtal som avses i första stycket får
tillämpas även när en hyresgäst som inte är medlem av den
avtalsslutande arbetstagarorganisationen sysselsätts i arbete som
avses med avtalet, om

1. arbetsgivaren är bunden av kollektivavtalet,

2. hyresvärden och hyresgästen är överens om att villkoren skall
tillämpas eller villkoren ingår i hyresavtalet på grund av beslut om
villkorsändring enligt 54 och 55 §§. Lag (1994:817).

Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>
 

Tillbaka