Katalogerna

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken)  


Upplåtelse av lägenheten i andra hand

39 § Hyresgästen får ej utan hyresvärdens samtycke i andra
hand upplåta lägenheten i dess helhet utom i fall som avses i andra
stycket eller i 40 §.

Har en bostadslägenhet upplåtits till en kommun, får kommunen
upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand. Hyresvärden skall
genast underrättas om upplåtelsen. Lag (1993:407).

40 § En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta
lägenheten i dess helhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar
tillstånd till det.

Tillstånd skall lämnas, om

1. hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete
på annan ort, särskilda familjeförhållanden eller därmed
jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen,
och

2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.

Tillstånd enligt första stycket skall begränsas till viss tid
och kan förenas med villkor. Lag (1998:146).

41 § Hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om
det kan medföra men för hyresvärden. Lag (1984:694).
 

Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>

Tillbaka