Katalogerna

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken)
 

Utmätning och konkurs

29 § Om fastigheten blivit utmätt före tillträdesdagen, får hyresgästen
säga upp avtalet. Han har även rätt till ersättning för skada.
Uppsägning skall dock ske inom en månad från det hyresgästen fick
kännedom om att fastigheten blivit utmätt. Upphävs utmätningen eller
blir i annat fall frågan om fastighetens försäljning inaktuell får inte
uppsägning ske därefter. Lag (1984:694).

30 § Bestämmelserna i 29 § gäller också, om hyresvärden försätts i
konkurs före tillträdesdagen. Lag (1984:694).

31 § Om hyresgästen försätts i konkurs, får konkursboet säga
upp avtalet. Beträffande bostadslägenheter fordras dock att
gäldenären samtycker till uppsägningen.

Har lägenheten ej tillträtts när konkursen inträffar och har ej
hyresvärden sådan säkerhet för att avtalet fullgörs att han
skäligen kan nöja sig, får hyresvärden säga upp avtalet om han
ej erhåller sådan säkerhet inom en vecka efter anfordran.

Inträffar i fråga om en lokal konkursen efter tillträdet och
har ej hyresvärden sådan säkerhet för att avtalet fullgörs att
han skäligen kan nöja sig, får hyresvärden säga upp avtalet,

1. om inte sådan säkerhet ställs inom en månad efter anfordran,

2. om inte konkursboet inom samma tid förklarar sig vilja svara
för hyresgästens skyldigheter under hyrestiden, eller

3. om inte, när hyresrätten får överlåtas, överlåtelse sker i
enlighet med avtalet.

Sägs avtalet upp enligt första, andra eller tredje stycket, har
hyresvärden rätt till ersättning för skada.

Om en hyresvärd uppmanar ett konkursbo att ställa en lokal till
hyresvärdens förfogande och konkursboet inte inom en månad gör
detta, ansvarar konkursboet för hyran från konkursbeslutet till
dess lokalen ställs till hyresvärdens förfogande. Lag (2003:530).

Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>
 

Tillbaka