Katalogerna

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken)
 

Överlåtelse av hyresrätten

32 § Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten utan
hyresvärdens samtycke, om ej annat följer av 34--37 §§.

Vägras samtycke utan skälig anledning eller lämnar hyresvärden
ej besked inom tre veckor efter det att samtycke begärdes, får
hyresgästen säga upp hyresavtalet. Lag (1993:407).

33 § Bestämmelserna i 32 § om överlåtelse av hyresrätten
gäller också i fråga om övergång genom bodelning, arv,
testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv.

Har hyresrätten till lägenhet, som varit avsedd att uteslutande
eller huvudsakligen användas som gemensam bostad för
hyresgästen och hans make eller sambo, tillagts maken genom
bodelning eller arvskifte eller tillagts sambon genom bodelning
eller övertagits av denne enligt 22 § sambolagen (2003:376),
får dock maken eller sambon träda i hyresgästens eller
dödsboets ställe. Sådan rätt tillkommer även efterlevande make
som är ensam arvinge efter hyresgästen.

För tid efter det att hyresvärden underrättats om att
hyresrätten tillagts hyresgästens make eller sambo enligt andra
stycket svarar hyresgästen eller hans dödsbo ej för sina
förpliktelser enligt hyresavtalet. Hyresgästens make eller
sambo svarar jämte hyresgästen eller hans dödsbo för sådana
förpliktelser enligt avtalet som hänför sig till tiden före
underrättelsen.

Andra och tredje styckena gäller också när lägenheten har hyrts
av makar eller sambor gemensamt. Lag (2003:378).

34 § En hyresgäst, som ej avser att använda sin bostadslägenhet, får
överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med
honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant
tillstånd skall lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med
förändringen. Tillståndet kan förenas med villkor.

Första stycket gäller också om hyresgästen avlider under hyrestiden och
dödsboet vill överlåta hyresrätten till sådan dödsbodelägare eller annan
hyresgästen närstående som varaktigt sammanbodde med honom. Lag
(1984:694).

35 § Hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin
bostadslägenhet för att genom byte få en annan bostad, om
hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd
skall lämnas, om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet
och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden
samt inte heller andra särskilda skäl talar emot bytet.
Tillståndet kan förenas med villkor.

Första stycket gäller inte, om

1. lägenheten hyrs i andra hand,

2. lägenheten utgör en del av upplåtarens bostad,

3. lägenheten är belägen i ett enfamiljshus som inte är avsett
att hyras ut varaktigt eller i ett tvåfamiljshus,

4. lägenheten har upplåtits av någon som innehade den med
bostadsrätt och lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt,
eller

5. hyresavtalet avser ett möblerat rum eller en lägenhet för
fritidsändamål och hyresförhållandet inte har varat längre än
nio månader i följd.

Medverkar en kommun till att hyresgästen får en annan bostad
genom att förmedla denna, får kommunen ansöka hos hyresnämnden
om tillstånd som avses i första stycket. Lag (2000:1384).

36 § Den som hyr en lägenhet för att helt eller till väsentlig del
använda den för handel, hantverk, industri eller annan
förvärvsverksamhet, får överlåta hyresrätten till den som skall överta
verksamheten, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant
tillstånd skall lämnas, om hyresvärden ej har befogad anledning att
motsätta sig att hyresrätten överlåts. Har hyresgästen innehaft
lägenheten mindre än tre år, får tillstånd dock lämnas endast om
synnerliga skäl föreligger. Tillståndet kan förenas med villkor. Lag
(1984:694).

37 § Har en bostadslägenhet upplåtits till en kommun, får kommunen
överlåta hyresrätten till lägenheten, om hyresnämnden lämnar tillstånd
till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om överlåtelsen kan
ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Tillståndet kan förenas med
villkor. Lag (1984:694).

38 § Överlåter hyresgästen hyresrätten med samtycke av
hyresvärden eller med tillstånd av hyresnämnden, är han fri från de
skyldigheter som hyresavtalet innebär för honom för tiden efter
överlåtelsen. Detta gäller endast om inte annat villkor ställts upp
i samband med samtycket eller tillståndet.

Den nye hyresgästen svarar tillsammans med överlåtaren för
skyldigheterna enligt avtalet för tiden före överlåtelsen, om inte
något annat avtalats med hyresvärden. Vid ett lägenhetsbyte har en
ny bostadshyresgäst dock ett sådant ansvar endast om han
gentemot hyresvärden i en särskilt upprättad handling har åtagit sig
det. Ett sådant åtagande medför inte skyldighet att betala något
annat än hyresskulder och inte heller skyldighet att betala sådana
skulder till ett högre belopp än som motsvarar hyran för de tre
kalendermånaderna närmast före överlåtelsen. Lag (1993:400).
 

Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>

Tillbaka