Katalogerna

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken)
 


Upprustningsföreläggande

18 a § Om en bostadslägenhet, som hyrs ut av fastighetsägaren
till en hyresgäst för annat än fritidsändamål och som inte
utgör del av hyresvärdens egen bostad, inte har lägsta
godtagbara standard enligt sjätte och sjunde styckena, får
hyresnämnden på hyresgästens ansökan förelägga hyresvärden att
vidta åtgärd som behövs för att lägenheten skall uppnå sådan
standard (upprustningsföreläggande).

I föreläggandet skall bestämmas inom vilken tid den åtgärd som
avses med föreläggandet skall ha vidtagits. Vite får sättas ut
i föreläggandet. Tiden i föreläggandet får förlängas, om det
finns särskilda skäl för det och ansökan om förlängd tid görs
före utgången av den tidsfrist som gäller.

Föreläggande får meddelas endast om åtgärden med hänsyn till
kostnaden för denna kan beräknas ge skäligt ekonomiskt utbyte.
Om den begärda åtgärden innebär att ingrepp måste göras i andra
lägenheter i huset, får ett föreläggande meddelas endast om
hyresgästerna i dessa lägenheter samtycker till åtgärden.

Bestämmelserna i 16 § fjärde-sjätte styckena tillämpas också i
fråga om upprustningsförelägganden.

Med fastighetsägare jämställs innehavare av tomträtt och ägare
av byggnad som tillhör annan än fastighetsägaren.

En bostadslägenhet skall anses ha lägsta godtagbara standard,
om den är försedd med anordning inom lägenheten för

1. kontinuerlig uppvärmning,

2. kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för
hushåll och hygien,

3. avlopp för spillvatten,

4. personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt
badkar eller dusch,

5. försörjning med elektrisk ström för normal
hushållsförbrukning,

6. matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp,
förvaringsutrymmen och avställningsytor.

Utöver vad som anges i sjätte stycket krävs det för att lägsta
godtagbara standard skall uppnås

1. att det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom
fastigheten och till anordning för hushållstvätt inom
fastigheten eller inom rimligt avstånd från den, och

2. att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet,
brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan
godtas. Lag (2003:626).

18 b § Står huset under tvångsförvaltning enligt
bostadsförvaltningslagen (1977:792) skall hyresnämnden, i stället
för att meddela upprustningsföreläggande, bestämma att det i
förvaltningen skall ingå att vidta den begärda åtgärden. Beträffande
en sådan föreskrift gäller i övrigt bestämmelserna om
upprustningsföreläggande. Lag (1994:817).

18 c § Ett upprustningsföreläggande är förfallet om

1. bygglov, när sådant behövs, inte beviljas för den åtgärd som
avses med föreläggandet eller

2. den byggnad där den lägenhet finns som avses med
upprustningsföreläggandet har rivits eller av annan orsak inte
längre finns i behåll. Lag (1994:817).

Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>
 

Tillbaka